Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Перник, 17.08.2022

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на избирателните секции в изборния район на Районна избирателна комисия – Перник за произвеждане за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.8, ал.2 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС
 04 08. 2022 г.. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия – Перник, както и постъпилите в РИК-Перник заповеди на кметове за определяне на броя на секциите по общини Районна избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

 1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е номерът на областта – 14

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината

 

 1. РИК формира Единната номерация на Секционните избирателни комисии за 14 район, Перник област, по общини както следва:
община населено място №  СИК /ПСИК
1 Брезник гр.Брезник 140800001
2 Брезник гр.Брезник 140800002
3 Брезник гр.Брезник/с.Бабица,с.Арзан,с.Гоз,с. Д.Романци 140800003
4 Брезник гр.Брезник 140800004
5 Брезник гр.Брезник-ЦСУРТ 140800005
6 Брезник гр.Брезник  ПСИК 140800006
7 Брезник гр.Брезник -  ДСХ 140800007
8 Брезник с.Красава/с.Озърновци,с.Брусник, 140800008
с.Г.Романци,с.Завала,с.Ярославци
9 Брезник с.Гърло/с.Муртинци,с.Билинци,с.Видрица 140800009
10 Брезник с.Ребро 140800010
11 Брезник с.Брезнишки извор/с.Кривонос 140800011
12 Брезник с.Садовик 140800012
13 Брезник с.Конска 140800013
14 Брезник с.Режанци 140800014
15 Брезник с.Бегуновци 140800015
16 Брезник с.Банище/с.Ръжавец 140800016
17 Брезник с.Станьовци/с.Душинци 140800017
18 Брезник ПСИК 140800018
19 Брезник с.Долна Секирна/с.Г.Секирна 140800019
20 Брезник с.Кошарево 140800020
21 Брезник с.Гигинци 140800021
22 Брезник с.Непразненци 140800022
23 Брезник с.Ноевци 140800023
24 Брезник с.Велковци 140800024
25 Брезник с.Сопица 140800025
26 Брезник с.Слаковци 140800026
27 Земен гр.Земен 141900001
28 Земен гр.Земен 141900002
29 Земен гр.Земен 141900003
30 Земен с.Блатешница 141900004
31 Земен с.Жабляно 141900005
32 Земен с.Пещера/с.Враня стена 141900006
33 Земен с.Калотинци/с.Раянци 141900007
34 Земен с.Дивля 141900008
35 Земен с.Г.Глоговица/с.Одраница 141900009
36 Земен с.Горна Врабча /с.Д.Врабча/с.Смиров дол 141900010
37 Земен с.Мурено 141900011
38 Земен с.Елов дол/с.Падине 141900012
39 Земен с.Габров дол/ с.Беренде 141900013
40 Земен ПСИК 141900014
41 Ковачевци с.Косача/Слатино 142200001
42 Ковачевци с.Светля 142200002
43 Ковачевци с.Сирищник 142200003
44 Ковачевци с.Ковачевци 142200004
45 Ковачевци с.Ракиловци 142200005
46 Ковачевци с.Лобош 142200006
47 Ковачевци с.Калище 142200007
48 Ковачевци с.Егълница 142200008
49 Ковачевци с.Чепино 142200009
50 Ковачевци ЦСУРТ 142200010
51 Ковачевци ПСИК 142200011
52 Перник гр. Перник/Изток 143200001
53 Перник гр.Перник/Изток 143200002
54 Перник гр.Перник/Изток 143200003
55 Перник гр.Перник/Изток 143200004
56 Перник гр.Перник/Изток 143200005
57 Перник гр.Перник/Изток 143200006
58 Перник гр.Перник/Изток 143200007
59 Перник гр.Перник/Изток 143200008
60 Перник гр.Перник/Изток 143200009
61 Перник гр.Перник/Изток 143200010
62 Перник гр.Перник/Изток 143200011
63 Перник гр.Перник/Изток 143200012
64 Перник гр.Перник/Изток 143200013
65 Перник гр.Перник/Изток 143200014
66 Перник гр.Перник/Изток 143200015
67 Перник гр.Перник/Изток 143200016
68 Перник гр.Перник/Изток 143200017
69 Перник гр.Перник/Изток 143200018
70 Перник гр.Перник/Изток 143200019
71 Перник гр.Перник/Изток 143200020
72 Перник гр.Перник/Изток 143200021
73 Перник гр.Перник/Изток 143200022
74 Перник гр.Перник/Изток 143200023
75 Перник гр.Перник/Изток 143200024
76 Перник гр.Перник/Изток 143200025
77 Перник гр.Перник/Изток 143200026
78 Перник гр.Перник/Изток 143200027
79 Перник гр.Перник/Изток 143200028
80 Перник гр.Перник/Изток 143200029
81 Перник гр.Перник/Изток 143200030
82 Перник гр.Перник/Изток 143200031
83 Перник гр.Перник/Изток 143200032
84 Перник гр.Перник/Изток 143200033
85 Перник гр.Перник/Изток 143200034
86 Перник с.Г.Бучино 143200035
87 Перник с.Драгичево 143200036
88 Перник с.Драгичево 143200037
89 Перник с.Драгичево 143200038
90 Перник гр.Перник/Църква 143200039
91 Перник гр.Перник/Църква 143200040
92 Перник гр.Перник/Църква 143200041
93 Перник гр.Перник/Църква 143200042
94 Перник гр.Перник/Църква 143200043
95 Перник гр.Перник/Църква 143200044
96 Перник гр.Перник/Църква 143200045
97 Перник с.Студена 143200046
98 Перник с.Студена 143200047
99 Перник с.Кралев дол 143200048
100 Перник с.Рударци 143200049
101 Перник с.Кладница 143200050
102 Перник с.Боснек/Чуйпетлово 143200051
103 Перник гр.Перник/ПСИК 143200052
104 Перник гр.Перник 143200053
105 Перник гр.Перник 143200054
106 Перник гр.Перник 143200055
107 Перник гр.Перник 143200056
108 Перник гр.Перник 143200057
109 Перник гр.Перник 143200058
110 Перник гр.Перник 143200059
111 Перник гр.Перник 143200060
112 Перник гр.Перник 143200061
113 Перник гр.Перник 143200062
114 Перник гр.Перник 143200063
115 Перник гр.Перник 143200064
116 Перник гр.Перник 143200065
117 Перник гр.Перник 143200066
118 Перник гр.Перник 143200067
119 Перник гр.Перник 143200068
120 Перник гр.Перник 143200069
121 Перник гр.Перник 143200070
122 Перник гр.Перник 143200071
123 Перник гр.Перник 143200072
124 Перник гр.Перник/Калкас 143200073
125 Перник гр.Перник 143200074
126 Перник гр.Перник 143200075
127 Перник гр.Перник 143200076
128 Перник гр.Перник 143200077
129 Перник гр.Перник 143200078
130 Перник гр.Перник 143200079
131 Перник гр.Перник 143200080
132 Перник гр.Перник 143200081
133 Перник гр.Перник 143200082
134 Перник гр.Перник 143200083
135 Перник гр.Перник 143200084
136 Перник гр.Перник 143200085
137 Перник гр.Перник 143200086
138 Перник гр.Перник 143200087
139 Перник гр.Перник 143200088
140 Перник гр.Перник 143200089
141 Перник гр.Перник 143200090
142 Перник гр.Перник 143200091
143 Перник Гр.Перник 143200092
144 Перник гр.Перник 143200093
145 Перник гр.Перник 143200094
146 Перник гр.Перник 143200095
147 Перник гр.Перник 143200096
148 Перник гр.Перник 143200097
149 Перник гр.Перник 143200098
150 Перник гр.Перник 143200099
151 Перник гр.Перник 143200100
152 Перник гр.Перник 143200101
153 Перник гр.Перник/Бела вода 143200102
154 Перник гр.Перник/Бела вода 143200103
155 Перник гр.Перник 143200104
156 Перник гр.Перник 143200105
157 Перник гр.Перник 143200106
158 Перник гр.Перник 143200107
159 Перник гр.Перник 143200108
160 Перник гр.Перник 143200109
161 Перник гр.Перник 143200110
162 Перник гр.Перник 143200111
163 Перник гр.Перник 143200112
164 Перник гр.Перник 143200113
165 Перник гр.Перник 143200114
166 Перник гр.Перник 143200115
167 Перник гр.Перник 143200116
168 Перник гр.Перник 143200117
169 Перник с.Люлин 143200118
170 Перник с.Дивотино 143200119
171 Перник с.Дивотино 143200120
172 Перник с.Мещица 143200121
173 Перник с.Витановци 143200122
174 Перник с.Расник 143200123
175 Перник с.Вискяр 143200124
176 Перник с.Радуй 143200125
177 Перник гр.Батановци 143200126
178 Перник гр.Батановци 143200127
179 Перник гр.Батановци 143200128
180 Перник с.Черна гора 143200129
181 Перник с.Богданов дол 143200130
182 Перник с.Ярджиловци 143200131
183 Перник с.Ярджиловци 143200132
184 Перник с.Зидарци 143200133
185 Перник с.Лесковец/Планиница 143200134
186 Перник Селищен дол 143200135
187 Перник Рударци 143200136
188 Радомир гр.Радомир 143600001
189 Радомир гр.Радомир 143600002
190 Радомир гр.Радомир 143600003
191 Радомир гр.Радомир 143600004
192 Радомир гр.Радомир 143600005
193 Радомир гр.Радомир 143600006
194 Радомир гр.Радомир 143600007
195 Радомир гр.Радомир 143600008
196 Радомир гр.Радомир 143600009
197 Радомир гр.Радомир 143600010
198 Радомир гр.Радомир 143600011
199 Радомир гр.Радомир 143600012
200 Радомир гр.Радомир 143600013
201 Радомир гр.Радомир 143600014
202 Радомир гр.Радомир 143600015
203 Радомир гр.Радомир 143600016
204 Радомир гр.Радомир 143600017
205 Радомир гр.Радомир\ кв.Върба 143600018
206 Радомир с.Дрен 143600019
207 Радомир с.Дрен 143600020
208 Радомир с.Дрен 143600021
209 Радомир с.Долна Диканя 143600022
210 Радомир с.Горна Диканя 143600023
211 Радомир с.Гълъбник 143600024
212 Радомир с.Друган 143600025
213 Радомир с.Старо село 143600026
214 Радомир с.Владимир 143600027
215 Радомир с.Чуковец 143600028
216 Радомир с.Кондофрей 143600029
217 Радомир с.Касилаг 143600030
218 Радомир с.Жедна 143600031
219 Радомир с.Долни Раковец 143600032
220 Радомир с.Стефаново 143600033
221 Радомир Радомир/ПСИК 143600034
222 Радомир с.Житуша 143600035
223 Радомир с.Кленовик 143600036
224 Радомир с.Извор 143600037
225 Радомир с.Негованци 143600038
226 Радомир с.Углярци 143600039
227 Радомир с.Байкалско/ с.Драгомирово 143600040
228 Радомир с.Дебели лаг 143600041
229 Радомир с.Прибой 143600042
230 Радомир с.Кошарите/Беланица 143600043
231 Радомир с.Бобораци 143600044
232 Радомир с. Поцърненци 143600045
233 Радомир с.Копаница 143600046
234 Радомир Радибош 143600047
235 Радомир с.Николаево 143600048
236 Радомир с.Борнарево 143600049
237 Радомир с.Червена могила 143600050
238 Радомир гр.Радомир-ДСХ 143600051
239 Радомир гр.Радомир – ПСИК - села 143600052
240 Радомир гр.Радомир – ПСИК - карантинирани 143600053
241 Трън гр.Трън 145100001
242 Трън гр.Трън 145100002
243 Трън гр.Трън 145100003
244 Трън гр.Трън/с. Банкя 145100004
245 Трън с. Туроковци/с.Бераинци 145100005
246 Трън с. Зелени град/с.Забел, с.Ярловци,с.Лешниковци, 145100006
247 Трън с. Главановци/с.Милославци, с.Насалевци,с. Рани луг, с. Цигриловци 145100007
248 Трън с. Слишовци/с.Джинчовци, с. Бохова, с.Раяновци, с.Стрезимировци 145100008
249 Трън с. Бусинци/с.Студен извор, с.Радово, 145100009
250 Трън с. Вукан/с.Еловица, с.Кожинци, с.Костуринци,с.Мрамор, с. Стойчовци 145100010
251 Трън с. Долна Мелна/с.Горна Мелна, с.Къшле, с.Шипковица, с.Дълга лука 145100011
252 Трън с. Лева река/с.Видрар, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Пенкьовци 145100012
253 Трън с. Ерул 145100013
254 Трън с. Глоговица 145100014
255 Трън с. Велиново/с.Милкьовци, 145100015
256 Трън с.Неделково/ с.Лялинци, с.Парамун 145100016
257 Трън с.Филиповци/с.Бутроинци,с.Мракетинци 145100017
258 Трън с.Ездимирци/с.Врабча, с.Проданча 145100018
259 Трън с.Ломница/с.Богоина 145100019
260 Трън гр.Трън- ЦНСТ 145100020
261 Трън с. Филиповци ДСХ 145100021
262 Трън ПСИК 145100022
263 Трън ПСИК карантинирани 145100023

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 17.08.2022 в 19:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 218 - НС / 04.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 217-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

 • № 216-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения